ประวัติโรงเรียนอาภาพัชร

             โรงเรียนอาภาพัชร เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต ๑ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๕
โดยคุณครูผิวและคุณครูนวลจันทร์ แสนโภชน์ คุณพ่อ - คุณแม่ดีเด่น แห่งชาติ
              เดิมชื่อ “โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร” เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กเตรียมอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ตั้งอยู่ที่ ๓๙๙/๑ หมู่ที่ ๕ ซอย.บ้านหนองเตาเหล็ก ถนนศรีชมชื่น
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โรงเรียนมุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการประดิษฐ์ คิดค้นสร้างนวัตกรรม ในรูปแบบสื่อ
เทคนิค วิธีการจัดประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ในแต่ละวัยทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ในสังคมไทย เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กและสามารถดำรงชีวิตในสังคมโลกอย่างไร้กังวล
ผลงานเชิงประจักษ์คือโรงเรียนอาภาพัชรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ด้วยคะแนน ๙๙ . ๔๗ จาก ๑๐๐ จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยแห่งชาติ ความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งคือสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านอาภาพัชรได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานเลี้ยงเด็ก
เอกชนดีเด่น อันดับ ๑ ของจังหวัดอุดรธานี เป็นเวลาถึง ๖ ปี ซ้อน (๒๕๕๑ - ๒๕๕๖) โรงเรียนอาภาพัชรไม่เพียงแต่เปิดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาหลักสูตรปกติเท่านั้น โรงเรียนยังได้เปิด
โครงการพิเศษสู่การเป็นพลโลก Languages for Global Citizen + Chinese (LGC+C) เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน โดยจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
และการเรียนการสอน โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา พร้อมทั้งปูพื้นฐานด้านภาษาจีนแมนดาริน และ เปียโนจากครูมืออาชีพ

แนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนอาภาพัชร
"วิสัยทัศน์"

            โรงเรียนอาภาพัชร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีประวัติดีเด่น เป็นที่ยอมรับยาวนานกว่า 34 ปี โดยมีปรัชญญา "ความรู้คือพลัง" "Knowledge is Power" ความรู้คือพลังอันยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิต คือสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้อย่างไร้กังวล
            ในปีพุทธศักราช 2561 โรงเรียนมุ่งมั่น ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้เรียนที่เก่งคิด เก่งนำ เก่งทำ เก่งงาน เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตใจรักการใฝ่รู้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย คือ "วิถีสู่ความเป็นเลิศ" ( Approch to be Perfect) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรา ด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ
Approch to be Perfect with the "EAST" (Arpapatchara's Excellent Model)
1. E=Environment Excellence บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย ร่มรื่น สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. A=Academic Excellence จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (hi-tech + hi-touch)
3. S=Students Excellece ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ "เก่ง ดี มีคุณธรรม นำภาษา" ตามอัตลักษณ์โรงเรียน
4. T=Teachers Excellece ครูและบุคลาากรของดรงเรียนมีความเป็นมืออาชีพ อัธยาศัยดีไมตรียอดเยี่ยม มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 • พันธกิจ ( Mission )

  1. จัดการศึกษาปฐมวัย อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภายใน
   และภายนอกสถานศึกษา
  4. พัฒนาการบริหารจัดการแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  5. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

 • เกียรติประวัติของโรงเรียนอาภาพัชร

            ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (รอบที่ ๓) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ด้วยคะแนนถึง๙๙.๔๗

สัญลักษณ์ของโรงเรียนอาภาพัชร

  โลโก้ของโรงเรียน เป็นรูปโล่ ภายในเป็นนกอินทรีย์กางปีกยืนบนช่อมะกอก ด้านบนมีมงกุฎ ตรงกลางมีอักษรย่อ AP ลักษณะคล้ายดอกบัวอยู่ภายในโล่ ด้านล่างมีภาษาลาตินคำว่า
1.“AP” ย่อมาจาก Arpapatchara School ลักษณะคล้ายดอกบัว หมายถึงวิถีและวัฒนธรรมไทย
2. นกอินทรีย์เป็นสัญลักษณ์ของผู้นำที่แข็งแกร่งและมีวิสัยทัศน์ที่เฉียบคม
3. โล่คือสัญลักษณ์ของการใช้ความรู้เพื่อป้องกันตัวเองจากสิ่งไม่ดีงาม 
4. มงกุฎหมายถึงคุณภาพทางวิชาการที่เป็นเลิศ
5. ช่อมะกอกคือสัญลักษณ์ของความรอบรู้
6. SCIENTIA POTEMTIA EST ภาษาลาติน ความหมายคือ ความรู้คือพลัง  

 • เอกลักษณ์ (Uniqueness)

   A = Approach to
   P = Perfect 
  • Approach to Perfect = วิถีสู่ความเป็นเลิศ ผ่าน Arpapatchara Excellent Model
   1. Environment Excellence
   2. Academic Excellence
   3. Student Excellence
   4. Teacher Exellence

  • อัตลักษณ์ ของชาวอาภาพัชร (Identity) คือ SMILE

   1. S:Smart (ฉลาด) 
   2. M:Moral (คุณธรรม)
   3. I:Integrity (ความสมบูรณ์)
   4. L:Language (ภาษา)
   5. E:Excellece (ความเป็นเลิศ)

 • ปรัชญาโรงเรียน (Philosophy)

   "ความรู้คือพลัง" "Knowledge is Power"ความรู้คือพลังในการขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตคือสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  สีประจำโรงเรียนอาภาพัชร
  "ขาว –ฟ้า"

   สีขาว หมายถึง ความสะอาด  บริสุทธิ์  จริงใจ
   สีฟ้า หมายถึง ความสดใส สดชื่น ร่าเริง ก้าวไกล

Made with Pingendo Free  Pingendo logo